วีดีทัศน์แนะนำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
อื่น ๆ

  • Open House
    Open House
    ภาควิชาเทคโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Open House ของภาควิชาฯ ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562
  • CIT Training Series
    CIT Training Series
    หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดหลักสูตรอบรมประจำเดือนมีนาคม 2562